☀️מבצעי קיץ כבר כאן!☀️

תקנון ותנאי שימוש

תקנון האתר/החברה

הצעת רכישה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים  גם לנשים;

  1. כללי

1.1.  כל המבצע פעולה, לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר וכללי השתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.2    רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את petway כלפי המבצע הפעולות באתר.

1.3    בעלת האתר הינה Pet way ltd  מרחוב דרך עכו 12, קרית ביאליק (להלן:  petway)

1.4    petway שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.5    "הגולש": הלקוח , המזמין , הרוכש בפועל או מי מטעמו , מקבל השירות כולם יחד נכתבים "גולש " או "רוכש" או "לקוח" ולשם הנוחיות בלבד.

1.6 אין להעתיק להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

.2       מהו האתר ומי עומד מאחוריו

2.1 האתר הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן: "האתר") המופעל ובבעלות petway ltd האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

  1. הזכות לרכוש מוצרים באתר

3.1 רשאי להשתתף ברכישת מוצרים באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 16 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של כל אחת מחברות האשראי הישראליות.

3.2   petway רשאית למנוע מגולש לרכוש מוצרים ו/או שירותים (להלן  "המוצרים" באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

3.3   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא petway רשאית למנוע מהגולש לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.2.1 במידה והוא מסר פרטי זיהוי או תשלום שגויים.

3.2.2 במידה והוא ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.

3.2.2 אם כרטיס האשראי של שלו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

  1. המוצרים המוצגים באתר

4.1 באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים של מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

4.2 בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר ואינן מחייבות באופן כלשהו את הספק/החברה והמזמין/המשתמש אינו יכול להסתמך עליהן , אי התאמה ו/או סתירה בין התמונה באתר לבין המוצר עצמו הקיים אצל הספק/החברה – לא יזכה את המזמין/המשתמש בכל טענה שהיא כלפי הספק/החברה והמוצר שיסופק בפועל הינו הקובע.

4.3  במידה וישנו קישור ("לינק ("באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא petway באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לגולש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים באמצעות הקישור הנמצא באתר.

4.4  petway עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. אין אנו מתחייבים כי כל מוצר המופיע באתר יהיה זמין במלאי לרכישה בכל עת. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, petway תיצור קשר עם הרוכש באמצעות הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה petway שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב. לחילופין רשאית petway להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הרוכש החליט לסרב, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחוייב. מימשה petway את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

4.5 כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של petway.

.5      רישום באתר

5.1 בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יהיה על הגולש להזין טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון וכתובת מלאה.

5.2    על מנת להשלים את תהליך ההזמנה, הגולש מחוייב להזמין את פרטי כרטיס האשראי.

5.3    על פי חוק, הגולש לא חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונו בלבד. עם זאת, אם לא הוא לא מסר את כל הפרטים המבוקשים הוא לא יוכל לבצע את הרכישה.

5.4  petway מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

5.5    ל- petway שמורה הזכות לבטל את הרכישה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ חוק. petway רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

5.6    כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשבי petway או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי petway.

5.7    מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי petway הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי petway ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.

  1. רכישת מוצר

6.1  petway מציגה את המוצרים למכירה במחיר אטרקטיבי ללא מגבלת זמן או כמות.

6.2  בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו, בכל מקרה petway שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת ולתת הנחות בתנאים מסויימים.

6.3  תנאי מוקדם לרכישת המוצר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לגבי העסקה.

6.4  היה וההזמנה אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שנמסרה בעת הרישום), דואר האלקטרוני הנ"ל מהווה תנאי לקנית המוצר. כמו כן, תופיע הודעה על ביצוע ההזמנה "בהזמנות שלי". כרטיס האשראי של הרוכש יחויב על ידי petway בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

  1. אספקת המוצר

7.1  אספקת המוצרים וזמן אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר תחת מדיניות משלוחים .

7.2 זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

7.3 משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתו של petway.

7.4  מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי petway ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה הגולש לא יחוייב בדמי משלוח והוא יוכל לבוא לאסוף את ההזמנה במקום ניהול עסקיה של petway.

7.5   petway או מי מטעמה לא תישא בכל אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה,רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית petway להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש.

7.6 דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי petway.

7.7   בעת תיאום האספקה, רשאי השליח לבקש את נוכחו של הלקוח במקום ובמועד האספקה ולבקש הצגה של תעודת הזהות שלו ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

.8       תשלום

8.1    המחירים המוצגים כוללים מע"מ על פי דין.

8.2 הגשת הצעה שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום של המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה.

8.3  חיוב הלקוח יתבצע ע"י petway וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש.

  1. ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח.

9.1    ביטול ההזמנה יעשה באמצעות שליחת דוא"ל לחברה .

9.2    בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב מרגע הרכישה.

9.3   זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

9.3.1 מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת ו/וא לספקן לצרכן אחר ו/או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד לחזרתם לעסק ("טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן).

9.3.2 לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

9.3.4 טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

9.3.5 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – הלקוח יתבקש להחזיר את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.

9.3.6 ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

9.3.7 בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניקוי עלות דמי המשלוח.

  1. ביטול מכירות בידי petway :

10.1  petway שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

10.1.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

10.1.2 אם ארעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת.

10.1.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת petway את המשך המכירה ביצועה.

10.1.4 במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית petway לבטל את הרכישה הספציפית.

10.1.5 בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

10.1.6  petway ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

10.1.7 מיטות לכלבים ולחתולים XXL בתפירה אישית לא יהיה ניתן לבטל עסקה או להחזיר לחנות .

.11    סודיות ופרטיות

11.1  petway מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לראשותה לשמור על סודיות בעת ההשתתפות במכירה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של petway . petway לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר.

11.2 מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של petway להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת petway יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, petway לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא אשר יגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מאובדן מידע פרטי ו/או שימוש בלתי מורשה במידע פרטי תביעה או דרישה כלפי petway.

11.3  petway שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. petway תהיה רשאית נתונים סטטיסטים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

11.4  petway שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם הלקוח ציין בפני petway כי אינו מעוניין בכך.

11.5  petway לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

11.5.1 אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות petway.

11.5.2 אם הלקוח ביצע עשה שימוש בשירותי petway לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד בביצועו של מעשה כזה.

11.5.3 אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם petway או מי מטעמה.

11.5.4 אם התקבל בידי petway צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

11.5.5 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח ובין petway.

  1. אחריות

12.1  המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברות היצרניות, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד petway לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

12.2  petway  אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תיקנים.

12.3   petway מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

12.4 petway אינה נושאת באחריות של מוצרי מתקני גירוד ומשטחי גירוד לרבות שבר, שימוש לא נכון , הרכבה לא נכונה או בלאי .

  1. אחריות petway במקרה של אי אספקת המוצר

13.1 מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו לקוח ביטל עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו (ובמקרה זה בלבד) מתחייבת petway לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי בחירת petway.

13.2  petway תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוח כאמור, בתנאי שהלקוח ביטל את העסקה מול חברת האשראי, המציא לחברה אישור מחברת האשראי (או דף חיוב חשבון) המעיד על ביטול העסקה וכן המציא לחברה הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לו.

13.3 היה ויתברר כי הלקוח לא ביטל את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוח, הלקוח יהיה חייב להשיב לחברה את המוצר החלופי שקיבל או את הכספים ששולמו על ידי petway (לפי העניין)

13.4 מובהר כי אספקת המוצר החלופי או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר.

14.  דירוג, כתיבת חוות דעת, ותכנים

 

14.1. מודגש כי מרבית התכנים באתר הינם תכנים אשר petway מקבלת מיצרנים, ספקים, יבואנים, ורק מציגה אותם באתר. למשתמש באתר ובכלל לא תהיה טענה או תביעה כלפי  petway בקשר לתוכן או טיבו של המפורסם באתר, בכלל זאת אך לא רק, פרטי המוצרים, חוות הדעת וכתבות הנרשמות בו. מובהר כי התכנים המופיעים באתר יכול שלא יהיו שלמים או לא מדויקים, וייתכן שיפלו בהם טעויות ואי דיוקים.

14.2. החברה נוקטת ומחייבת מספר כלי אמינות, אשר כל גולש מדרג נדרש לקיימם כתנאי לפרסום חוות דעתו.
אלו הם כלי האמינות:  

14.3.     הרשאה לדירוג – דירוג יכול להתבצע רק על ידי משתמשים רשומים בלבד.

14.4.    אישור חוות הדעת על ידי מנהל האתר בטרם פירסומו באתר. רק חוות דעת אשר עברה אישור של מנהל האתר תוצג באתר.

14.5.     התחייבות לדירוגים אמיתיים – בעת הדירוג, מתבקש המדרג לאשר את ההערה הבאה:  “אני מאשר שחוות דעתי מבוססת על ניסיוני האישי במוצר וכי אינני קשור בקשר עסקי או אישי עם יצרן או ספק המוצר וכי לא הוצע לי כל תשלום עבור חוות דעתי זו. אני מבין את החשיבות בדירוג אמין, ומבין כי petway אינה רואה בעין יפה מילוי חוות דעת מזויפות ותפעל למנוע מקרים מסוג זה.

14.6. למרות צעדי האמינות הגבוהים לעיל אשר נוקטת החברה, מודגש כי תוכן אשר נכתב על ידי גולשי ומומחי האתר איננו באחריות האתר וכי הוא נכתב שלא על ידי petway  ומשכך אין החברה אחראית למהימנות שלו, לשלמותו או דיוקו. אשר על כן ובין היתר אין לראות בתוכן זה כעמדה אוטוריטית או כתחליף לקבלת ייעוץ מקצועי ככל ונדרש כזה.

14.7. petway לא תישא בכל אחריות ו/או בגין כל נזק שייגרם למשתמש או ליצרני המוצרים, בשל תוכן המובא ע”י הגולשים או ע”י המומחים, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה לפי דין, ככל שתוטל.

14.8. מובהר כי משקלי המדדים (שאלות הדירוג) מבוססים על ניסיונם של חלק מהמומחים, וכי אין בהם כדי להוות מחקר אמפירי ומשכך להשליך על כלל האוכלוסייה, ומובהר כי הם יכולים להשתנות מעת לעת בהתאם לסקרי דעת בקרב מומחים חדשים באתר ובכלל. 

14.9. גולש או מומחה אינם רשאים למחוק או לדרוש את מחיקתם של הדירוגים אשר דירגו, לאחר ששלחו דירוג זה ודירוגם זה אושר לפרסום באתר.

14.10. מובהר כי הנהלת האתר רשאית לתקן תחבירית דירוגים או לתמצת דירוגים בשל מגבלת מקום או מגבלת עיצוב, או מגבלות/אילוצים שונים אחרים, לתקן ולשנות כותרת חוו”ד למלל אשר נמצא בתוכן חוו”ד, וכי לא תישלח בגין תיקון זה הודעה למדרג. מובהר כי הדירוג הוא ציבורי, פתוח לעיני כל וכי הנהלת האתר ו/או יצרני/יבואני המוצרים רשאים להשתמש בדירוגים לצורכי פרסום או שיווק.

15. דין שיפוט

15.1 הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבית המשפט של מחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.